របបសន្តិសុខសង្គមផ្នែកថែទាំសុខភាព តាមរបបភាគទានដោយស្ម័គ្រចិត្ត

បុគ្គលដែលមានសិទ្ធិទទួលបានប័ណ្ណសមាជិក ប.ស.ស.

តើជនណាខ្លះ អាចទទួលបានរបបសន្តិសុខសង្គមផ្នែកថែទាំសុខភាព តាមរបបភាគទានដោយស្ម័គ្រចិត្ត ហើយទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍អ្វីខ្លះ ពេលក្លាយជាសមាជិក ប.ស.ស.?

លក្ខខណ្ឌ និងនីតិវិធីនៃការចុះបញ្ជី

តើដើម្បីអាចស្នើសុំចុះបញ្ជីចូលជាសមាជិក ប.ស.ស. បាន តើបុគ្គលស្វ័យនិយោជន៍ និងអ្នកក្នុងបន្ទុកសមាជិក ប.ស.ស. ត្រូវបំពេញលក្ខខណ្ឌ និងត្រូវមានឯកសារអ្វីខ្លះ?

លក្ខខណ្ឌ បែបបទ និងនីតិវិធីនៃការបង់ភាគទាន

តើបុគ្គលស្វ័យនិយោជន៍ និងអ្នកក្នុងបន្ទុកសមាជិក ប.ស.ស. ត្រូវបង់ភាគទានចំនួនប៉ុន្មាន ហើយត្រូវបង់មក ប.ស.ស. ដោយរបៀបណា?